Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Alle vermelde goederen op de bestelbon zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van Tentenverhuur Joris bvba en staan onmiddellijk na de aangegane huurtermijn zonder enige restrictie vrij ter beschikking van Tentenverhuur Joris bvba. Indien de huurder, om welke reden ook, meent de eigendom te moeten betwisten in de teruggave vertraging mocht ontstaan, waardoor verdere aangegane verplichtingen vertraagt of in het geheel niet kunnen worden nagekomen, dan aanvaard de op de bestelbon vernoemde huurder, de kosten van inkomstenderving welke daardoor zijn ontstaan te vergoeden.

 

2. De huurder dient een verzekering af te sluiten voor de afdelingen brand en storm.

 

3. De verhuurder heeft het recht de verhuurde tent (en) niet op te bouwen indien hij dit nodig acht. Bijvoorbeeld: In geval
van slechte weersomstandigheden of braak liggende gronden met scherpe uitsteeksels.

 

4. Bij windsnelheden van 85km/u dient men de Aluminium hal(len) te ontruimen. Indien de huurder deze regel niet naleeft,
zal de verhuurder genoodzaakt zijn officiële diensten zoals brandweer en politie te verwittigen en zullen alle eventuele
kosten hieraan verbonden door de huurder gedragen worden.

 

5. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of beschadigingen aan personen, dieren of
goederen, ongeacht wiens eigendom, tijdens de opbouwen/afbreken of gedurende de standtijd van alle in deze overeenkomst vermelde en verhuurde goederen en ongeacht dit plaats vond in of buiten het verhuurde goed. Tijdens de werkzaamheden van de verhuurde goederen is huurder ten volle aansprakelijk voor de aanwezigen op de bouwplaats en hun gedragingen.

 

6. De huurder is aansprakelijk voor het in goede staat houden van de gehuurde goederen tot het moment van afbreken.

 

7. Het is verboden stickers of affiches te kleven aan de gehuurde goederen. Voor het kuisen/ verwijderen van de
aangebrachte stickers, affiches of plakresten wordt per zeil € 70.00 in rekening gebracht indien dit nodig blijkt.

 

8. De huurder is verantwoordelijk voor de keuze van het terrein. Hij dient de toestanden en de gebruiksvoorwaarden
daarvan te kennen alsmede de plaatselijke bouw – en brandvoorschriften alsmede die van eventuele andere keurende instanties. Dient ten gevolge zonder vooraf door de verhuurder op de plaatselijke eisen te zijn gewezen, achteraf aan te brengen wijzigingen, aanvullend in rekening te mogen brengen. De huurder blijft aansprakelijk voor de schade van welke aard ook aangebracht aan het terrein en goederen, hetzij deze zich op of onder de grond bevinden en ongeacht wiens eigendom. Het terrein dient zeker tot de plaats van opbouw en afbreken onder alle omstandigheden toegankelijk en met zware vrachtwagens en heftrucks bereikbaar te zijn. Zo dit niet mogelijk is, zullen de materialen zo dicht mogelijk bij de bouwplaats gelost worden en dient de huurder zelf voor verder vervoer naar de bouwplaats te zorgen, ook bij het afbreken en terug naar het vervoermiddel brengen, gebeurt door de zorgen van de huurder, alsook op zijn risico en kosten. Bij aankomst zal het terrein bouwklaar en vrij van obstakels zijn. Voor het afbreken dienen de tent (en) of Aluminium hal(len) geheel leeg te zijn. Ontstane wachttijden hieruit vloeiend, zullen in rekening gebracht worden.

 

9. De overgave van het gehuurde goed heeft dadelijk na de opbouw plaats. Bezwaren of aanmerkingen dienen dan ter kennis gebracht van de verhuurder of dienst personeel, schriftelijk opgesteld te overhandigen ter afschrift te Sompenstraat 7, 3670 Meeuwen.

 

10. Klachten en/of beschadigingen welke zich voort doen gedurende de huurtijd, bijvoorbeeld door weersinvloeden, dienen onverwijld telefonisch te worden gemeld aan de verhuurder op het nummer 0496/86 07 06 of persoonlijk op het volgende adres: Sompenstraat 7, 3670 Meeuwen. Onder opgave van aard van de klacht of beschadiging, op klachten welke de verhuurder bereiken na de huurperiode wordt niet ingegaan.

 

11. Reparaties van, tijdens de overgave tot afbreekdatum, ontstane beschadigingen welke veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik of verkeerde handelingen, zullen door de verhuurder in rekening gebracht worden.

 

12. Indien de huurder(s) de huurovereenkomst verbreekt 6 weken voor de huurdatum, zal de huurder 25% van de overeengekomen huurprijs moeten betalen. 3 weken voor huurdatum 50%, 2 weken voor huurdatum 75%. Dit zal met een officiële factuur gedaan worden.

 

13. Betaling heeft plaats zoals op de factuur/bestelbon vermeld. In geval van niet betaling zal een intrest, berekend aan 12% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden, door het enkel feit van de vervaldag van de facturen aangeduid op deze laatste. Daarenboven, onverminderd met de intrest hierboven vermeld al een forfaitaire schadeloosstelling van 15% voor het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van € 100.00 rechtswege verschuldigd zijn, ten titel van schadeloosstelling, in geval van de vervaldag van de factuur de koper in gebreke zou blijven binnen de 8 dagen te betalen, nadat hem een ingebrekestelling werd verstuurd d.m.v. een eenvoudige brief, onverminderd het recht van de koper termijnen te vragen, krachtens art. 1244 BWB.

 

14. Voor feestcomité’s die als huurder optreden wordt de huurovereenkomst slechts aangegaan op voorwaarde van een onherroepelijk accreditief, invorderbaar de dag voorgaande aan die van de plaatsing, zie bestelbon.

 

15. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Geïnteresseerd? Contacteer ons

En wij verzorgen uw droomfeest